Page content

Inschrijvingsvoorwaarden

BETALINGSVOORWAARDEN:

Voor alle online en live trainingen, cursussen en producten van de webshop: shop.lazulitraining.be geldt 100% betaling bij bestelling of inschrijving .  Je ontvangt onmiddellijk een ordernummer na je bestelling. Indien je gekozen hebt voor betaling via overschrijving, vermeld het ordernummer of factuurnummer.

  • bij aankoop van een online product, krijg je de download na betaling van het volledig bedrag.
  • bij aankoop van een online training, krijg je toegang tot de website: leden.lazulitraining.be na betaling van het volledig bedrag.

Voor de training Kindercoach & Life Changing Coach geldt 30% voorschot van het totaal bedrag te betalen bij bestelling en inschrijving.  Het resterende bedrag moet gestort zijn, ten laatste 7 dagen voor de start van zowel de online als live training.

Heb je een schriftelijk akkoord gekregen van Lazuli® Training voor gespreide betalingen, betaal je alsnog 30% voorschot bij inschrijving. Het saldo wordt in delen vereffend zoals onderling afgesproken.

De cursussen en trainingen (zowel live als online) zijn enkel toegankelijk voor hen die het vereiste cursusgeld betaald hebben en indien de maandelijkse betalingen op tijd betaald zijn. De financiële verplichting ten opzichte van Eye Contact bvba/Lazuli® Training blijft echter volledig bestaan.

Het cursusgeld blijft volledig verworven, ook als de cursist de training annuleert, de lessen staakt of om een of andere reden niet op de cursus/training aanwezig kan zijn.

Indien de betaling van de toegestuurde factuur niet betaald is op de vervaldag, zal een herinnering gestuurd worden via mail tot betaling.  Je deelname is vanaf dan niet meer verzekerd en de toegang tot de ledensite zal geannuleerd worden.

ANNULATIEVOORWAARDEN:

Bij annulering van de cursus/training, 1 week voor de aanvang van de online en/of live training: je betaalt 30% van het volledige cursusgeld als annuleringskost, met een minimum van 50 Euro. Tenzij je ervoor kiest om het bedrag te transfereren naar een andere cursus of training of naar een andere datum.   De bestelling is steeds op naam en kan niet doorgegeven worden.

Bij annulering tijdens de training, wordt het volledige factuurbedrag niet terug betaald.  Indien het factuurbedrag nog niet volledig vereffend was, dient dit alsnog betaald te worden.

Indien de cursus geannuleerd wordt door onvoldoende inschrijvingen of door overmacht, wordt het inschrijvingsgeld door Lazuli® Training/Eye Contact bvba volledig geretourneerd.

AUTEURSRECHTEN:

Door in te schrijven, geef je toestemming aan Lazuli® Training om tijdens de live & online training audio-opnames te maken van de cursusinhoud, algemene foto’s te maken van de sfeer of te filmen. Lazuli® Training kan vrijelijk gebruik maken van dit foto- en filmmateriaal waarop je in beeld komt in haar eigen publicaties, in externe communicatie of communicatie via het internet. Indien je niet herkenbaar wil voorkomen op het foto- en filmmateriaal zal daar steeds onmiddellijk gevolg aan worden geven. Laat ons dit weten via een schriftelijk verzoek via e-mail of gewone post. Volgens art. 10 en 12 van de privacy wet heb je immers recht op toegang, verbetering of verzet wanneer het gaat om persoonsgegevens, inclusief beeldmateriaal.

Alle lesmaterialen, inhoud en logo’s zijn gepatenteerd.  Het auteursrecht blijft eigendom van Lazuli® Training/Eye Contact bvba – Eva Storm en zijn docent. Het kopiëren van lesmateriaal (inclusief audiovisuele opnames en/of andere mediatechnieken) en het gebruik van logo’s – zonder voorafgaande schriftelijke toestem­ming van Eva Storm – wordt gerechtelijk vervolgd.

ONAFHANKELIJKHEID & VERANTWOORDELIJKHEID:

De coachings en trainingen van Lazuli® Training maken geen inbreuk op de integriteit van de cliënt/cursist en is er op gericht deze zo snel mogelijk onafhankelijk te maken of te houden. De cliënt/cursist draagt een eigen verantwoordelijkheid en we hebben respect voor diens levensbeschouwing. Bij alle vormen van begeleiding wordt uitgegaan van het zelfhelend vermogen in personen.

Het uitoefenen van een coaching aangeleerd door Lazuli® Training valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de beoefenaar. Lazuli® Training en zijn docent(en) kunnen onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden.

Gebeurlijke ongevallen van, naar en tijdens de lessen van Lazuli® Training vallen totaal ten laste van de cursist.

KLACHTEN:

Zaken waarin deze voorwaarden niet in voorzien zijn, worden voor besluitvorming voorgelegd aan het bestuur van Lazuli® Training/Eye Contact bvba. Klachten met betrekking tot de training worden in eerste instantie behandeld via de docent/trainer.  Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan bestaat de mogelijkheid zich schriftelijk te richten tot het secretariaat van Lazuli® Training. Dit wordt voorgelegd aan het bestuur, die dan binnen de 8 weken uitspraak doet over de klacht en de hieruit voortvloeiende maatregelen. De uitspraken van het bestuur zijn bindend.

ALGEMEEN:

Gerechtelijke geschillen kunnen alléén bij de Rechtbank van Antwerpen – België beslecht worden.

Lazuli® Training/Eye Contact bvba behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen in het programma, prijzen en planningen aan te brengen.