Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

De voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tot het verlenen van diensten tussen Lazuli® Training/Third Eye bv

voor coaching en training, hierna te noemen: Lazuli® Training en een cursist of cliënt (waaronder tevens wordt verstaan een natuurlijk persoon dat al dan niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf), waarop Lazuli® Training deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


Aanmelding & Inschrijving

Je kan je via de website inschrijven maar ook telefonisch, via mail of via een Openlesdag, introductiecursus... 

Je ontvangt direct een digitale factuur waarbij je inschrijving gereserveerd is. Je schrijft je in voor de data van de training zoals vermeld op de website. Er kan geen terugvordering gevraagd worden voor de niet deelgenomen dagen of bij voortijdig beëindigen.  


Betalingsvoorwaarden

-> Voor alle online bestellingen van live trainingen, cursussen en producten van de website:

Lazulitraining.be geldt 100% betaling bij bestelling of inschrijving. Je ontvangt onmiddellijk een factuur.

•bij aankoop van een online product, krijg je de download na betaling van het volledig bedrag.

•bij aankoop van een online training, krijg je toegang tot de website: lazulicommunity.be na betaling van het volledig bedrag.


-> De cursussen en trainingen (zowel live als online) zijn enkel toegankelijk voor hen die het vereiste bedrag betaald hebben en mits de maandelijkse betalingen op het afgesproken tijdstip betaald zijn. De financiële verplichting ten opzichte van Lazuli® Training blijft echter volledig bestaan.

-> Het gestorte bedrag blijft volledig verworven, ook als de cursist de online producten- en/of online of live training annuleert, de training staakt, als hij vindt dat de online producten niet aan zijn verwachtingen voldoen of om een of andere reden niet op de cursus/training aanwezig kan zijn.


Indien de betaling van de toegestuurde factuur niet betaald is op de vervaldatum (8 dagen na factuurdatum), zal een herinnering gestuurd worden via mail met verzoek tot betaling. Je deelname is vanaf dan niet meer verzekerd en de toegang tot de ledensite zal per direct geannuleerd worden.


KORTINGEN

• Het is mogelijk dat je Early Bird korting krijgt of andere kortingen via de Open Lesdag of introductiecursus.
• Ben je student of schrijf je een tweede persoon uit hetzelfde gezin in, dan krijg je 10% korting.


Factuurvoorwaarden

-> Alle facturen zijn per direct te betalen via de aangeboden online betaalsystemen. Indien je een factuur ontvangt via Moneybird, dan kan je het bedrag overschrijven, dit ten laatste 8 dagen na factuurdatum met vermelding van het factuurnummer op rekeningnummer van BNP Paribas Fortis Bank met IBAN: BE08 0016 3926 2513

-> De factuur wordt integraal aanvaard en is niet voor betwisting vatbaar, noch geheel, noch ten dele, gelet op de toegestane betalingsfaciliteiten. Hiervoor dienen deze voorwaarden digitaal goedgekeurd te worden bij bestelling of integraal gelezen, ingevuld en gehandtekend terugbezorgd te worden aan Lazuli® Training, binnen de 8 dagen na ontvangst van deze.

-> Bij niet betaling op de respectievelijke vervaldagen en van zodra 1 wanbetaling heeft plaatsgevonden:

• zijn er van rechtswege en zonder ingebrekestelling nalatigheidsinteresten verschuldigd à rato van 12 % per jaar, vanaf de factuurdatum;

• zal het totaal van de factuurschuld van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitair en onherleidbaar bedrag van 10 % met een minimum van 62 € ten titel van administratie-, personeels- en andere kosten;

-> Leveringsdata worden enkel en alleen pro forma verstrekt aan de klant en zijn NIET bindend. Laattijdige levering kan, behoudens uitdrukkelijk beding, geen aanleiding geven tot ontbinding van de aan- en/of verkoop ten onze nadele, noch tot schadevergoeding. Ingeval van overmacht zijn wij ontlast van onze verplichting tot leveren, zonder schadevergoeding.

-> Voor bestellingen en leveringen beneden de 50 € exclusief BTW zijn wij genoodzaakt voor administratiekosten een forfaitair bedrag van 10 € exclusief BTW in rekening te brengen, benevens eventuele portkosten. De verkochte goederen blijven onze eigendom zolang de koopsom niet integraal is voldaan; zulks is zelfs het geval wanneer de geleverde goederen zijn verwerkt.

-> Alle eventuele klachten dienen, om geldig te zijn, aangetekend verstuurd te worden binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur (factuurdatum). Bij geschil zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.


Annulatievoorwaarden Cursussen & Trainingen

-> Bij annulering van de live training tot 1 maand voor aanvang van de online- en/of live training, geldt 10% annuleringskosten op het netto bedrag, met een minimum van 50 €. 

-> Bij annulering van de live cursus/training, binnen de maand voor de aanvang van de live training of tijdens de training, is het volledige bedrag verschuldigd. Indien het factuurbedrag nog niet volledig vereffend is, dient het openstaand saldo alsnog betaald te worden.

-> Annulering van de online training is enkel mogelijk, indien je nog geen toegang gekregen had tot de video's. Vanaf het moment dat je toegang gekregen heb tot de video's, is annulatie niet meer mogelijk. Bijgevolg zal er geen terugbetaling zijn. 

-> Bij annuleren van de live training, kan men er voor kiezen om het bedrag te transfereren naar een andere cursus of training of naar een andere datum, hetgeen via mail dient te worden aangevraagd. 

-> Op vertoon van een doktersattest kan de cursus geannuleerd worden. Er zal 10% annuleringskosten op het nettobedrag worden aangerekend. 

-> De bestelling is steeds op persoonlijke naam en kan niet doorgegeven worden aan derden.

-> Indien de cursus geannuleerd wordt door onvoldoende inschrijvingen (min. 10) of door overmacht, wordt het inschrijvingsgeld door Lazuli® Training volledig geretourneerd.

-> Lazuli® Training behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen in het programma, prijzen en planningen aan te brengen.


Annulatievoorwaarden Persoonlijke coachingsessie of Familieopstellingen

-> Indien er, na onze bevestiging van een afspraak, een annulatie om het even welke reden, gebeurt binnen 7 dagen voor de afspraak wordt het volledige honorarium aangerekend.

-> Indien Lazuli® Training door overmacht de afspraak annuleert, wordt een nieuwe afspraak vastgelegd op een zo nabij mogelijke datum.

Volgens de wet zijn we verplicht u te melden dat: H-NLP, Coaching & Healing de reguliere medische geneeskunde niet vervangen, ze kunnen wel ondersteunend en aanvullend werken. We zijn geen dokter, we stellen geen medische diagnose en passen geen therapie in medische zin toe. We zoeken samen met jou de beste oplossing dat eenvoudig toepasbaar is en dat de client meer kwaliteit in zijn leven biedt.


Auteursrechten

-> Door in te schrijven geef je toestemming aan Lazuli® Training om tijdens de live & online training audio-opnames te maken van de cursusinhoud, algemene foto’s te maken van de sfeer of te filmen. Lazuli® Training kan vrijelijk gebruik maken van dit foto- en filmmateriaal waarop je in beeld komt in haar eigen publicaties, in externe communicatie of communicatie via het internet. Indien je niet herkenbaar wil voorkomen op het foto- en filmmateriaal zal daar steeds onmiddellijk gevolg aan worden geven. Laat ons dit weten via een schriftelijk verzoek via e-mail of gewone post. Volgens art. 10 en 12 van de privacy wet heb je immers recht op toegang, verbetering of verzet wanneer het gaat om persoonsgegevens, inclusief beeldmateriaal.

-> Alle lesmaterialen, inhoud en logo’s zijn gepatenteerd. Het auteursrecht blijft eigendom van Lazuli® Training - Eva Storm© en zijn docent. Het kopiëren van lesmateriaal (inclusief audiovisuele opnames en/of andere mediatechnieken) en het gebruik van logo’s - zonder voorafgaande schriftelijke toestem­ming van Eva Storm© - wordt gerechtelijk vervolgd.

-> Wat betreft de aankoop van online producten erkenen wij uitdrukkelijk dat er geen herroepingsrecht kan uitgeoefend worden, gezien er digitale inhoud wordt geleverd via het internet waarvan op het moment van aankoop al met uitvoering is begonnen.


Onafhankelijkheid & Verantwoordelijkheid

-> Wie zich inschrijft voor een cursus of training bij Lazuli® doet dit op eigen verantwoordelijkheid. Wie in psychiatrische behandeling of ernstig ziek, vragen we eerst contact te nemen met je dokter en met de trainer om te overleggen of de cursus geschikt is of om praktische problemen op te lossen.

-> De coachings en trainingen van Lazuli® Training maken geen inbreuk op de integriteit van de cliënt/cursist en is er op gericht deze zo snel mogelijk onafhankelijk te maken of te houden. De cliënt/cursist draagt een eigen verantwoordelijkheid en heeft respect voor ieders levensbeschouwing. Bij alle vormen van begeleiding/coaching wordt uitgegaan van het zelfhelend vermogen in personen.

-> Het uitoefenen van een coaching, aangeleerd door Lazuli® Training, valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de beoefenaar. Lazuli® Training en zijn docent(en) kunnen onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden.

-> Gebeurlijke ongevallen van, naar en tijdens de lessen van Lazuli® Training vallen totaal ten laste van de cursist.


Klachten

-> Zaken waarin deze voorwaarden niet in voorzien zijn, worden voor besluitvorming voorgelegd aan het bestuur van Lazuli® Training.
Klachten met betrekking tot de training worden in eerste instantie behandeld via de docent/trainer. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan bestaat de mogelijkheid zich schriftelijk te richten tot het secretariaat van Lazuli® Training. Dit wordt voorgelegd aan het bestuur, die dan binnen de 8 weken uitspraak doet over de klacht en de hieruit voortvloeiende maatregelen. De uitspraken van het bestuur zijn bindend.


Algemeen

Ter zake geschillen zijn enkel door de rechtbanken van Brugge bevoegd.