Disclaimer

Eigendom

Deze website is eigendom van Eye Contact bvba.


Contactgegevens:


Maatschappelijke zetel : Lambert Briesstraat 18, 2600 Berchem

Exploitatie zetel: Lange Leemstraat 372, 2018 Antwerpen
Telefoon : 00 32 (0)3 296 80 60
E-mail : info@lazulitraining.be

Bank: BE08 0016 3926 2513

BIC: GEBABEBB


Intellectuele eigendomsrechten

Eye Contact bvba verleent u het recht de materialen op deze site uitsluitend voor eigen en niet-commercieel gebruik weer te geven en te downloaden. Dit onder voorbehoud dat u alle auteursrechten en andere eigendomsnotities in de eventuele kopie van de originele materialen opneemt.   Alle foto’s en teksten staan onder copyright van Eva Storm & Eye Contact bvba


Aansprakelijkheid

De website en ledensite van Lazuli® Training is met de grootste zorg samengesteld. Niettegenstaande aan de inhoud van de site de meeste zorg is besteed, worden de materialen, info en diensten op deze site als dusdanig geleverd, zonder enige garantie met betrekking tot de verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet- overtreding van intellectuele eigendomsrechten. De materialen en diensten op deze site kunnen gedateerd zijn en niet meer overeenkomen met de actuele gegevens. Alle vermelde eigenschappen of prijzen worden informatief weergegeven zonder enige verbintenis en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.

Voor zowel de site www.lazulitraining.be als voor www.leden.lazulitraining.be spannen wij ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.


Gelinkte internetwebsites

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.


Handelsmerken

Alle product- of bedrijfsnamen, logo’s en beelden, vermeld op deze site zijn handelsmerken van Eye Contact bvba en moeten als dusdanig behandeld worden.

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.


Herroepingsrecht

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 7 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. 

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien indien de bestelling van een cursus of opleiding 14 dagen voor de 1° cursusdag is.


Koppeling naar deze site

Het is toegelaten koppelingen te maken van andere sites naar deze site. Dit uitsluitend in zoverre de Eye Contact bvba/Lazuli® Training hierdoor geen schade wordt berokkend.  Het rechtstreeks overnemen van informatie, teksten, beelden of andere zonder vermelding of in het geval van een web-pagina, link naar de bron is niet toegestaan tenzij met voorafgaande schriftelijke goedkeuring.


Eye Contact bvba respecteert uw privacy


Wij hechten veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Ofschoon de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Ingevolge de bepalingen van deze wet, heeft U het recht alle gegevens op uw naam in te kijken, te wijzigen en te verwijderen volgens de voorwaarden voorzien in de wet. U kunt zich, gratis en op aanvraag, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens met het oog op direct marketing. Om gebruik te maken van dit recht, richt U zich tot Eye Contact bvba/Lazuli® Training met volgende e-mailadres: info@lazulitraining.be. 

Eye Contact bvba/Lazuli® Training zal er alles aan doen de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van uw gegevens te vrijwaren en met name op te treden tegen iedere wijziging, vernietiging, verspreiding of niet-toegelaten toegang tot de gegevens. U kan er meer over lezen op de pagina : privacy verklaring.


Bij geschil

Ieder geschil met betrekking tot de site van Eye Contact bvba valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Eye Contact bvba gevestigd is, bevoegd.